Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viamasterrpiece masterrpiece
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viamasterrpiece masterrpiece

June 29 2017

7085 aaaf 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viapl pl
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaSkydelan Skydelan

June 01 2017

Doctor's life goals:  
1. Become a doctor  
2. Marry a doctor  
3. Have kids  
4. Make them doctors  
5. Get them married to a doctor  
6. Die.  

Engineer's life goals:  
1. Study engineering  
2. Ask your siblings not to study engineering  
3. Ask your friends not to study engineering  
4. Tell everybody not to study engineering  
5. Die watching everybody still choosing engineering.
— LinkedIn

May 28 2017

Play fullscreen
There is no mistake. No accident....
Reposted bySkydelanpinkdress

April 14 2017

Play fullscreen
#youcan'talwaysgetwhatyouwant...

April 11 2017

Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viabotanyplay botanyplay
Reposted frommefir mefir viabotanyplay botanyplay
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viabotanyplay botanyplay
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabotanyplay botanyplay

March 23 2017

He who makes a beast of himself
gets rid of the pain of being a man

— Dr. Johnson
Play fullscreen
...
Reposted byhash hash
Chciałem zrozumieć wilka wycie,
Zaszyłem się samotnie w las.
I wiodłem wilkołacze życie,
We wnyki wchodząc raz po raz.
Chciałem zrozumiec co ptak śpiewa,
Dotykać czasem rąbka chmur,
Przesiadywałem więc na drzewach,
Skończyło się porażką znów.

Minęła naiwności pora,
To było dawno, a od wczoraj:

Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.

Była raz chwila uniesienia,
I wchłonął mnie radosny tłum.
Poczułem z ludźmi serca drżenie,
Lecz w oczach ich był tylko lód.
Kiedyś ujrzałem ranną zorzę,
I wyciągnąłem do niej dłoń.
Tak blisko byłem głębin morza,
W kałuży tkwiłem jednak wciąż.

Wynik doświadczeń i poznania
Oduczył mnie utożsamiania.


Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean,
Powoli chodzę i rozglądam się,
Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach,
Dlatego wiem gdzie żyję, dobrze wiem.
— Mariusz Lubomski "Spacerologia"
Reposted fromhawrix hawrix
4104 6a96 500
Reposted fromhawrix hawrix
4220 35f7
Reposted fromhawrix hawrix
4247 2aab 500
Reposted fromhawrix hawrix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl